Phần mềm nay có xuất sang Excel để in không anh?

Phần mềm GXD chạy trên nền Excel. File là Excel rồi nên không phải xuất như các phần mềm khác nữa.

Bạn bớt hẳn vài công đoạn. Có gì chỉnh sửa cũng chỉnh sửa trực tiếp trên Excel và phần mềm luôn. Không phải quay lại phần mềm chỉnh sửa rồi xuất sang Excel, rồi có gì lại quay lại phần mềm chỉnh sửa rồi lại xuất Excel lại căn chỉnh...

File dự thầu gửi đi, người nhận được dùng Excel mở ra có thể chỉnh sửa, không bị lỗi công thức tính khối lượng. Đây là điểm rất hay của phần mềm GXD.